மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை

வரலாறு

நம் குல பெருமைகளை அறிந்து போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்கள் வழிவந்த நம் பரம்பரையினரின் நீங்காக் கடமையும் உரிமையும் ஆகும்.
நான் உலக வரலாற்றையோ, நாட்டு வரலாற்றையோ எழுதப்புகவில்லை. எனது இனத்தையும், குலத்தையும் நான் அறிந்த, என் அறிவிக்குப் புலனாகும் வரலாற்றை தொகுத்துள்ளேன்.
இது பலருக்கு கனிச்சாராய் இனிக்கலாம். சிலருக்கு எட்டிக்காயாய்க் கசக்கலாம். ஆனால் எனக்கு உண்மையன எம் இன வரலாற்றை எழுதுவதொன்றே நோக்கம்.
போற்றுவோர் போற்றட்டும். புழுதிவாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும். தொடர்ந்து செல்வேன்.
வரலாறு என்பது கற்பனையாய் புனையும் கவிதையோ கதையோ இல்லை.
புதினமோ புராணமோ இல்லை.அது ஒரு புகைப்படமோ, ஓவியமோ இல்லை.வரலாற்றில் கற்பனைக்கோ, உயர்வு நவிற்சிக்கோ இடமில்லை.
இது கடந்த கால உண்மை நிகழ்வுகளின் பதிவேடு. உண்மை சம்பவங்களின் வரைபடம்.
ஒரு இனமும், சமுதாயமும், நாடும் முன்னேற அவை தங்களுடைய கடந்த கால வரலாற்றை தெளிவாக அறிந்திருக்கவேண்டும்.
தன்னை அறியாதவன், தன் இனத்தை உணராதவன், தன் சமூகசிந்தனை அற்றவன், தன் கடந்த கால வ்ரலாற்றை தெரியாதவன் ஜடமாகி, பிணமாகி பின் மண்னாகிறான்.
நாம் நம் முன்னோர்களின் ஆவணக்களை பாதுகாக்க மறந்ததினால் மற்றவர்கள் உரிமை கொண்டாட ஆரமிதுவிட்டனர்
இனியாது பாதுகாப்போம் என்ற கடமையுடன் ………
முத்தரைய குல நாகரீகத்தையும், பண்பாட்டையும், வளர்ச்சியையும் விளக்கும் வகையில் தெளிவாக உணர்ந்து மறைந்து போன அல்லது மறைக்கப்பட்ட பழைய வரலாற்றுச் சுவடுகளை நம் இளைய தலைமுறையினர் அறிய வழி செய்திடல் வேண்டும்.
அன்பும், கருனையும், பரிவும், பற்றும், பணிவும், வீரமும், விவேகமும் எம் குல சொத்து. இளைய தலைமுறையினர் இவை அறிந்து ஆர்வத்துடன் செயல்படின் வரலாற்றில் தடம் பதித்த எமது இனம் மீண்டும் காலத்தையும் வென்று நிற்க்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
நேற்று தோன்றிய கட்சிகள் சங்கங்கள சாதியை வைத்து காரியங்கள் சாதிப்பது அனைவரும் அறிந்ததே இந்நேரத்தில் நம் இனத்திற்குள் ஒற்றுமை அவசியமான ஒன்று…
இணையத்தில் நம் உறவுகளுக்கு நம்மாலான ஏதேனும் ஒரு தகவல் தெரிவிப்போம் உபயோகமாக …
ஒன்றுபடுவோம் .. வெல்வோம்…..
மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை …சிதறி கிடக்கும் என் சொந்தங்களே அணி திரள்வீர் இன மானம் காக்க….
என்றும் அன்புடன் ….

உலக முத்தரையர் சங்கம்

முத்தரையர்கள் முன்னேற்றம் அடையாததற்கு காரணம் ?

15 ஜூன், 2013


87
GROUP-IV Examination (S.S.L.C. Standard)
General Studies
Topics for Objective type
UNIT-I GENERAL SCIENCE :
Physics: Nature of Universe-General Scientific laws-Inventions and
discoveries-National scientific laboratories-Mechanics and properties of
matter-Physical quantities, standards and units-Force, motion and energy-
Magnetism, electricity and electronics -Heat, light and sound
Chemistry-Elements and Compounds-Acids, bases and salts-Fertilizers,
pesticides, insecticides
Botany-Main Concepts of life science-Classification of living organism-
Nutrition and dietetics-Respiration
Zoology-Blood and blood circulation-Reproductive system-Environment,
ecology, health and hygiene-Human diseases including communicable and
non – communicable diseases - prevention and remedies-Animals, plants
and human life
UNIT-II. CURRENT EVENTS
History-Latest diary of events-national -National symbols-Profile of States-
Eminent persons & places in news-Sports & games-Books & authors -
Awards & honors’-India and its neighbors
Political Science-1. Problems in conduct of public elections-2. Political
parties and political system in India-3. Public awareness & General
administration-4. Welfare oriented govt. schemes, their utility
Geography--Geographical landmarks-
Economics-- Current socio-economic problems
Science-Latest inventions on science & technology
UNIT- III. GEOGRAPHY
Earth and Universe-Solar system-Monsoon, rainfall, weather & climate-
Water resources --- rivers in India-Soil, minerals & natural resources-Forest
& wildlife-Agricultural pattern-Transport including surface transport &
communication-Social geography – population-density and distribution-
Natural calamities – Disaster Management.
UNIT - IV. HISTORY AND CULTURE OF INDIA AND TAMIL NADU -
Indus valley civilization-Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas-Age
of Vijayanagaram and the bahmanis-South Indian history-Culture and
Heritage of Tamil people-India since independence-Characteristics of Indian
culture-Unity in diversity –race, colour, language, custom-India-as secular
state-Growth of rationalist, Dravidian movement in TN-Political parties and
populist schemes
88
UNIT-V. INDIAN POLITY
Constitution of India--Preamble to the constitution- Salient features of
constitution- Union, state and territory- Citizenship-rights amend duties-
Fundamental rights- Fundamental duties- Human rights charter- Union
legislature – Parliament- State executive- State Legislature – assembly- Local
government – panchayat raj – Tamil Nadu- Judiciary in India – Rule of
law/Due process of law-Elections- Official language and Schedule-VIIICorruption
in public life- Anti-corruption measures –CVC, lok-adalats,
Ombudsman, CAG - Right to information- Empowerment of women-
Consumer protection forms
UNIT-VI. INDIAN ECONOMY
Nature of Indian economy- Five-year plan models-an assessment-Land
reforms & agriculture-Application of science in agriculture-Industrial growth-
Rural welfare oriented programmers-Social sector problems – population,
education, health, employment, poverty-Economic trends in Tamil Nadu
UNIT-VI. INDIAN NATIONAL MOVEMENT
National renaissance-Emergence of national leaders-Gandhi, Nehru, Tagore-
Different modes of agitations-Role of Tamil Nadu in freedom struggle Rajaji,
VOC, Periyar, Bharathiar & others-
UNIT-VII. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS
Conversion of information to data-Collection, compilation and presentation of
data - Tables, graphs, diagrams -Analytical interpretation of data -
Simplification-Percentage-Highest Common Factor (HCF)-Lowest Common
Multiple (LCM)-Ratio and Proportion-Simple interest-Compound interest-
Area-Volume-Time and Work-Logical Reasoning-Puzzles-Dice-Visual
Reasoning-Alpha numeric Reasoning-Number Series.
89
ghlj;jpl;lk; bghJj; jkpH; (bfhs;Fwptifj; njh;tpw;F)
v!;/v!;/vy;/rp/ juk;
gFjp ? (m) [
,yf;fzk;
1/ bghUj;Jjy;: ? bghUj;jkhd bghUisj; njh;t[ bra;jy;; (ii) g[fH; bgw;w E}y;
E}yhrphpah;
2/ bjhlUk; bjhlh;g[k; mwpjy; (i) ,j;bjhluhy; Fwpf;fg;bgWk; rhd;nwhh; (ii)
milbkhHpahy; Fwpf;fg;bgWk; E}y;
3/ gphpj;bjGJf
4/ vjph;r;brhy;iy vLj;bjGJjy;
5/ bghUe;jhr; brhy;iyf; fz;lwpjy;
;6/ gpiH jpUj;jk; (i) re;jpg;gpiHia ePf;Fjy; (ii) xUik gd;ik -gpiHfis
ePf;Fjy; kug[g; gpiHfs;. tGt[r; brhw;fis ePf;Fjy; - gpwbkhHpr; brhw;fis
ePf;Fjy;
7/ M’;fpyr; brhy;Yf;F neuhd jkpH;r; brhy;iy mwpjy;
8/ xyp ntWghlwpe;J rhpahd bghUisawpjy;
9/ XbuGj;J xUbkhHp chpa bghUisf; fz;lwpjy;
10/ nth;r;brhy;iyj; njh;t[ bra;jy;
11/nth;r;brhy;iyf; bfhLj;J -–tpidKw;W. tpidbar;rk;. tpidahyiza[k;
bgah;. bjhHpw; bgaiu - cUthf;fy;
12/ mfu thpirg;go brhw;fisr; rPh; bra;jy;
13/ brhw;fis xG’;FgLj;jp brhw;bwhluhf;Fjy;
14/ bgah;r;brhy;ypd; tifawpjy;
15/ ,yf;fzf; Fwpg;gwpjy;
16/ tpilf;nfw;w tpdhitj; njh;e;bjLj;jy;
17/ vt;tif thf;fpak; vdf; fz;blGJjy;
18/ jd;tpid. gpwtpid. bra;tpid. brag;ghl;L tpid thf;fpa’;fisf;
fz;blGJjy;
19/ ctikahy; tpsf;fg;bgWk; bghUj;jkhd bghUisj; njh;e;bjGJjy;
20/ vJif. nkhid. ,iag[ ,tw;Ws; VnjDk; xd;iwj; njh;e;bjGJjy;
gFjp ? (M)
,yf;fpak;
; 1/jpUf;Fws; bjhlh;ghd bra;jpfs;. nkw;nfhs;fs; bjhliu epug;g[jy;
(gj;bjhd;gJ mjpfhuk; kl;Lk;)
90
md;g[?gz;g[?fy;tp?nfs;tp?mwpt[?mlf;fk;. xGf;fk;. bghiw. el;g[. tha;ik.
fhyk;. typ. Xg;g[utwpjy;. bra;ed;wp. rhd;whz;ik. bghpahiuj;Jizf;nfhly;.
bghUs;bray;tif. tpidj;jpl;gk;. ,dpait Twy;/
2/ mwE}y;fs; ehyoahh;. ehd;kzpf;foif. gHbkhHpehD}W. KJbkhHpf;fh”;rp.
jphpfLfk;. ,d;dh ehw;gJ. ,dpait ehw;gJ. rpWg”;rK:yk;. Vyhjp. Xsitahh;
ghly;fs; bjhlh;ghd bra;jpfs;. gjpbdz;fPH;f;fzf;F E}y;fspy; gpw bra;jpfs;/
3/ fk;guhkhazk; ? bjhlh;ghd bra;jpfs; nkw;nfhs;fs;. gh tif. rpwe;j bjhlh;fs;/
4/ g[wehD}W ? mfehDW. ew;wpiz. FWe;bjhif. I’;FWE}W. fypj;bjhif
bjhlh;ghd bra;jpfs;. nkw;nfhs;fs; motiuaiw. vl;Lj;bjhif. gj;Jg;ghl;L
E}y;fspy; cs;s gpw bra;jpfs;/
5/ rpyg;gjpfhuk;?kzpnkfiy?bjhlh;ghd bra;jpfs;. nkw;nfhs;fs;. rpwe;j
bjhlh;fs; cl;gphpt[fs; kw;Wk; Ik;bgUk;?I”;rpW’; fhg;gpa’;fs; bjhlh;ghd
bra;jpfs;/
6/ bghpag[uhzk; ? ehyhapu jpt;tpag;gpuge;jk; ? jpUtpisahlw; g[uhzk; ?
njk;ghtzp ? rPwhg;g[uhzk; bjhlh;ghd bra;jpfs;/
7/ rpw;wpyf;fpa’;fs;
jpUf;Fw;whyf;Fwt”;rp ? fyp’;fj;Jg;guzp ? Kj;bjhs;shapuk;. jkpH;tpL J}J
? ee;jpf;fyk;gfk;. tpf;fpuknrhHd; cyh. Kf;Tlw;gs;S. fhtor;rpe;J.
jpUnt’;flj;je;jhjp. Kj;Jf;FkhuRthkp gps;isj; jkpH;. bgj;jynfk; Fwt”;rp.
mHfh; fps;istpLJ}J. ,uh$uh$d; nrhHd; cyh bjhlh;ghd bra;jpfs;/
8/ kndhd;kzpak; ? gh”;rhyp rgjk; ? Fapy; ghl;L ? ,ul;Lw bkhHpjy;
(fhsnkfg;g[yth; ?mHfpa brhf;fehjh; bjhlh;ghd bra;jpfs);
9/ ehl;Lg;g[wg;ghl;L ? rpj;jh; ghly;fs; bjhlh;ghd bra;jpfs;/
10/rka Kd;ndhofs; mg;gh;. rk;ge;jh;. Re;juh;. khzpf;fthrfh;. jpUK:yh;. Fynrfu
MH;thh;. Mz;lhs;. rPj;jiyr; rhj;jdhh;. vr;/V/fpUc&;z gps;is. ckWg;g[yth;
bjhlh;ghd bra;jpfs;. nkw;nfhs;fs;. rpwg;g[g; bgah;fs;/
91
gFjp ?,?
jkpH; mwp”h;fSk; jkpH;j; bjhz;Lk;
1/ ghujpahh;. ghujpjhrd;. ehkf;fy; ftp”h;. ftpkzp njrpf tpehafk; gps;is
bjhlh;ghd bra;jpfs;. rpwe;j bjhlh;fs;. r[pwg;g[g; bgah;fs;/
2/ kug[f;ftpij ? Koaurd;. thzpjhrd;. Rujh. fz;zjhrd;. cLkiyehuhazftp.
gl;Lf;nfhl;il fy;ahzRe;juk;. kUjfhrp bjhlh;ghd bra;jpfs;.
milbkhHpbgah;fs;/
3/ g[Jf; ftpij ? e/gpr;rK:h;j;jp. rp/R/bry;yg;gh. jUK rptuhK. gRta;ah. ,uh/kPdhl;rp.
rp/kzp. rpw;gp. K/nkj;jh. “hdf; Tj;jd;. njtnjtd;. rhiy ,se;jpiuad.; rhypdp ,se;jpiuad;. Mye;J}h;
nkhfdu’;fd; ? bjhlh;ghd bra;jpfs;. nkw;nfhs;fs;. rpwg;g[j; bjhlh;fs; kw;Wk;
vGjpa E}y;fs;/
4/ jkpHpy; foj ,yf;fpak; ? ehl;Fwpg;g[/ neU ? fhe;jp ? K/t/ ? mz;zh ?
Mde;ju’;fk; gp;s;is ehl;Fwpg;g[ bjhlh;ghd bra;jpfs;/
5/ ehlff;fiy ? ,irf;fiy bjhlh;ghd bra;jpfs;
6/ jkpHpy; rpWfijfs; jiyg;g[ ? Mrphpah; ? bghUj;Jjy;
7/ fiyfs; ? rpw;gk; ? Xtpak; ? ngr;R ? jpiug;glf;fiy bjhlh;ghd bra;jpfs;
8/ jkpHpd; bjhd;ik ? jkpH; bkhHpapd; rpwg;g[. jpuhtpl bkhHpfs; bjhlh;ghd
bra;jpfs;
9/ ciueil ? kiwkiyaofs;. ghpjpkhw;fiy”h;. e/K/nt’;flrhkp ehl;lhh;. uh/gp/
nrJg; gps;is. jpU/tp/f/. itahg[hpg;gps;is ? bkhHp eil bjhlh;ghd bra;jpfs;/
10/ c/nt/rhkpehj Iah;. bj/bgh/kPdhl;rp Re;judhh;. rp/,yf;Ftdhh; ? jkpH;g;gzp
bjhlh;ghd bra;jpfs;
11/ njtneag;ghthzh; ? mfuKjyp. ghtynuW bgU”; rpj;jpudhh;. jkpH;j;bjhz;L
bjhlh;ghd bra;jpfs;
12/ $p/a[/nghg; ? tPukhKdpth; jkpH;j;bjhz;L rpwg;g[j; bjhlh;fs;
13/ bghpahh; ? mz;zh ? Kj;Juhkyp’;fj; njth; ? mk;ngj;fh; ? fhkuhrh; ? rKjhaj;
bjhz;L/
14/ jkpHfk; ? CUk; ngUk;. njhw;wk; khw;wk; gw;wpa bra;jpfs;
15/ cyfshtpa jkpHh;fs; rpwg;g[k; ? bgUika[k; ? jkpH;g; gzpa[k;
16/ jkpH;bkhHpapy; mwptpay; rpe;jidfs; bjhlh;ghd bra;jpfs;
92
17/ jkpH; kfsphpd; rpwg;g[ ? md;dp bgrz;l; mk;ikahh;. K:tY}h; uhkhkph;jj;jk;khs;.
lhf;lh;/Kj;Jyl;Rkp bul;o/ tpLjiyg; nghuhl;lj;jpy; kfsph; g’;F (jpy;iyaho
ts;spak;ik. uhzp k’;fk;khs;)
18/ jkpHh; tzpfk; ? bjhy;ypay; Ma;t[fs; ? flw; gaz’;fs; ? bjhlh;ghd bra;jpfs;
19/ cznt kUe;J ? neha; jPh;f;Fk; K:ypiffs; bjhlh;ghd bra;jpfs;
20/ rkag; bghJik czh;j;jpa jha[khdth;. ,uhkyp’;f mofshh;.
jpU/tp/ fy;ahz Re;judhh; bjhlh;ghd bra;jpfs; ? nkw;nfhs;fs;.
93
SYLLABUS – GENERAL ENGLISH
S.S.L.C. Standard (Objective Type)
Grammar
PART A
1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in
Column B.
2.Choose the correct ‘Synonyms’ for the underlined word from the options given
3. Choose the correct ‘Antonyms’ for the underlined word from the options given
4. Select the correct word (Prefix, Suffix)
5. Fill in the blanks with suitable Article
6. Fill in the blanks with suitable Preposition
7. Select the correct Question Tag
8. Select the correct Tense
9. Select the correct Voice
10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle)
11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object….)
Blanks with correct ‘Homophones’
12. Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective, Adverb)
13. Comprehension
14. Select the correct sentence
15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb)
16. Select the correct Plural forms
17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense)
18. Identify the correct Degree.
19.Form a new word by blending the words.
20.Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun)
94
Part-B
Literature
1.Figures of speech observed in the following Poems:
Alliteration – Allusion – Simile – Metaphor – Personification – Oxymoron –
Onomatopoeia – Anaphora – Ellipsis - Rhyme Scheme - Rhyming Words –
Repetition – Apostrophe
A Psalm of Life - Women’s Rights - The Nation United - English words –
Snake – The Man He Killed - Off to outer space tomorrow morning - Sonnet
No.116 - The Solitary Reaper - Be the Best - O Captain My Captain - Laugh
and Be Merry – Earth - Don’t quit - The Apology - Be Glad your Nose is on
your face - A sonnet for my Incomparable Mother - The Flying Wonder - To
a Millionaire - The Piano – Manliness - Going for water - The cry of the
Children - Migrant Bird - Shilpi.
2.Appreciation Questions from Poetry
A Psalm of Life - Women’s Rights - The Nation United - English words –
Snake – The Man He Killed - Off to outer space tomorrow morning –
Sonnet No.116 - The Solitary Reaper - Be the Best - O Captain My Captain
- Laugh and Be Merry – Earth - Don’t quit - The Apology - Be Glad your
Nose is on your face - A sonnet for my Incomparable Mother - The Flying
Wonder - To a Millionaire - The Piano – Manliness - Going for water - The
cry of the Children - Migrant Bird - Shilpi.
3.Important lines from Poems.
Where the mind is without fear - The Solitary Reaper - Going for water - A
Psalm of Life - Be the Best - Sonnet No.116
4.Questions on the Biography of
Mahatma Gandhi - Jawaharlal Nehru - Subash Chandra Bose - Helen Keller
Kalpana Chawala - Dr.Salim Ali - Rani of Jhansi - Nelson Mandela –
Abraham Lincoln
5.Questions on Shakespeare’s
Merchant of Venice (Act IV Court Scene) - Julius Ceasar (Act III Scene 2) -
Sonnet 116
6.Questions from Oscar Wilde’s
The Model Millionaire - The Selfish Giant
95
7.Dr.Karl Paulnack
Music-The Hope Raiser
8.Comprehension Questions from the following Motivational Essays:
Gopala Krishna Gokhale’s Speech on 25th July in Mumbai in response to
The address presented to him by students- Dale Carnegie’s ‘The Road to
success- Dr.APJ Abdul Kalam’s ‘Vision for the Nation’(from ‘India2020’)
- Ruskin Bond’s ‘Our Local Team’ - Hope Spencer’s ‘Keep your spirits
high’ - Deepa Agarwal’s ‘After the storm’ - Brian patten’s ‘You can’t be
that no you can’t be that’
9.Comprehension Questions from the following description of Places
Ahtushi Deshpande’s ‘To the land of snow’ - Manohar Devadoss – Yaanai
Malai - Brihadeesvarar Temple
10.British English – American English
Part-C
Authors and their Literary Works
1.Match the Poems with the Poets
A psalm of Life - Be the Best - The cry of the children - The Piano –
Manliness Going for water – Earth -The Apology - Be Glad your Nose is on
your face - The Flying Wonder -Is Life But a Dream - Be the Best - O captain
My Captain - Snake - Punishment in Kindergarten -Where the Mind is
Without fear - The Man He Killed - Nine Gold Medals
2.Which Nationality the story belongs to?
The selfish Giant - The Lottery Ticket - The Last Leaf - How the Camel got
its Hump - Two Friends – Refugee - The Open Window
3.Identify the Author with the short story
The selfish Giant - The Lottery Ticket - The Last Leaf - How the Camel got
its Hump - Two Friends – Refugee - The Open Window - A Man who Had
no Eyes - The Tears of the Desert – Sam The Piano - The face of Judas
Iscariot - Swept Away - A close encounter - Caught Sneezing - The Wooden
Bowl - Swami and the sum
4.Whose Auto biography / Biography is this?
96
5.Which Nationality the Poet belongs to ?
Robert Frost - Archibald Lampman - D.H. Lawrence - Rudyard Kipling
Kamala Das - Elizabeth Barrett Browning - Famida Y. Basheer - Thomas
Hardy - Khalil Gibran - Edgar A. Guest - Ralph Waldo Emerson - Jack
Prelutsky - F. Joanna - Stephen Vincent Benet - William Shakespeare -
William Wordsworth - H.W. Long Fellow - Annie Louisa walker -
Walt Whitman - V.K. Gokak
6.Characters, Quotes, Important Lines from the following works of Indian
Authors:
Sahitya Akademi Award winner: Thakazhi Sivasankaran Pillai –
‘Farmer’
Kamala Das – 1. Punishment in Kindergarten 2. My Grandmother’s
House
R.K. Narayan - Swami and the sum - Rabindranath Tagore - Where the
mind is without fear - Dhan Gopal Mukherji - Kari, The Elephant - Deepa
Agarwal - After the Storm - Dr. APJ Abdul Kalam - Vision for the
Nation
Indra Anantha Krishna- The Neem Tree - Lakshmi Mukuntan- The Ant
Eater and the Dassie - Dr. Neeraja Raghavan - The Sun Beam
7.Drama Famous lines, characters, quotes from
Julius Caesar - The Merchant of Venice
8.Match the Places, Poet, Dramatist, Painter with suitable option
9. Match the following Folk Arts with the Indian State / Country
10. Match the Author with the Relevant Title/Character
11. Match the Characters with Relevant Story Title
The Selfish Giant - How the camel got its hump - The Lottery ticket - The
Last Leaf - Two friends – Refugee - Open window – Reflowering - The
Necklace Holiday
12. About the Poets
Rabindranath Tagore - Henry Wordsworth Longfellow - Anne Louisa
Walker -V K Gokak - Walt Whitman - Douglas Malloch
13. About the Dramatists
97
William Shakespeare - Thomas Hardy
14. Mention the Poem in which these lines occur
Granny, Granny, please comb My Hair - With a friend - To cook and Eat
- To India – My Native Land - A tiger in the Zoo - No men are foreign –
Laugh and be Merry – The Apology - The Flying Wonder
15. Various works of the following Authors –
Rabindranath Tagore – Shakespeare - William Wordsworth - H.W.
Longfellow – Anne Louisa Walker - Oscar Wilde - Pearl S. Buck
16. What is the theme observed in the Literary works?
Snake - The Mark of Vishnu - Greedy Govind - Our Local Team –
Where the mind is without fear - Keep your spirits high - Be the best –
Bat – The Piano – The Model Millionaire - The Cry of the Children –
Migrant bird – Shilpi
17. Famous Quotes – Who said this?
18. To Which period the Poets belong
William Shakespeare - Walt Whitman - William Wordsworth - H.W.
Longfellow Annie Louisa Walker - D.H. Lawrence
19. Matching the Poets and Poems
Discovery – Biking – Inclusion - Granny, Granny, please comb My
Hair – With a Friend - To cook and Eat – Bat - To India – My Native
Land - A tiger in the Zoo - No men are foreign - Laugh and be Merry –
Earth – The Apology - The Flying Wonder - Off to outer space
tomorrow morning - Be the best - Is life, but a dream - Women’s
rights - The Nation united - English words – Snake – The man he
killed
20. Nature centered Literary works and Global issue Environment and
Conservation
Flying with moon on their wings - Migrant bird - Will Thirst Become -
Unquenchable? - Going for Water - Swept away - Gaia tells her
கருத்துரையிடுக