மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை

வரலாறு

நம் குல பெருமைகளை அறிந்து போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்கள் வழிவந்த நம் பரம்பரையினரின் நீங்காக் கடமையும் உரிமையும் ஆகும்.
நான் உலக வரலாற்றையோ, நாட்டு வரலாற்றையோ எழுதப்புகவில்லை. எனது இனத்தையும், குலத்தையும் நான் அறிந்த, என் அறிவிக்குப் புலனாகும் வரலாற்றை தொகுத்துள்ளேன்.
இது பலருக்கு கனிச்சாராய் இனிக்கலாம். சிலருக்கு எட்டிக்காயாய்க் கசக்கலாம். ஆனால் எனக்கு உண்மையன எம் இன வரலாற்றை எழுதுவதொன்றே நோக்கம்.
போற்றுவோர் போற்றட்டும். புழுதிவாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும். தொடர்ந்து செல்வேன்.
வரலாறு என்பது கற்பனையாய் புனையும் கவிதையோ கதையோ இல்லை.
புதினமோ புராணமோ இல்லை.அது ஒரு புகைப்படமோ, ஓவியமோ இல்லை.வரலாற்றில் கற்பனைக்கோ, உயர்வு நவிற்சிக்கோ இடமில்லை.
இது கடந்த கால உண்மை நிகழ்வுகளின் பதிவேடு. உண்மை சம்பவங்களின் வரைபடம்.
ஒரு இனமும், சமுதாயமும், நாடும் முன்னேற அவை தங்களுடைய கடந்த கால வரலாற்றை தெளிவாக அறிந்திருக்கவேண்டும்.
தன்னை அறியாதவன், தன் இனத்தை உணராதவன், தன் சமூகசிந்தனை அற்றவன், தன் கடந்த கால வ்ரலாற்றை தெரியாதவன் ஜடமாகி, பிணமாகி பின் மண்னாகிறான்.
நாம் நம் முன்னோர்களின் ஆவணக்களை பாதுகாக்க மறந்ததினால் மற்றவர்கள் உரிமை கொண்டாட ஆரமிதுவிட்டனர்
இனியாது பாதுகாப்போம் என்ற கடமையுடன் ………
முத்தரைய குல நாகரீகத்தையும், பண்பாட்டையும், வளர்ச்சியையும் விளக்கும் வகையில் தெளிவாக உணர்ந்து மறைந்து போன அல்லது மறைக்கப்பட்ட பழைய வரலாற்றுச் சுவடுகளை நம் இளைய தலைமுறையினர் அறிய வழி செய்திடல் வேண்டும்.
அன்பும், கருனையும், பரிவும், பற்றும், பணிவும், வீரமும், விவேகமும் எம் குல சொத்து. இளைய தலைமுறையினர் இவை அறிந்து ஆர்வத்துடன் செயல்படின் வரலாற்றில் தடம் பதித்த எமது இனம் மீண்டும் காலத்தையும் வென்று நிற்க்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
நேற்று தோன்றிய கட்சிகள் சங்கங்கள சாதியை வைத்து காரியங்கள் சாதிப்பது அனைவரும் அறிந்ததே இந்நேரத்தில் நம் இனத்திற்குள் ஒற்றுமை அவசியமான ஒன்று…
இணையத்தில் நம் உறவுகளுக்கு நம்மாலான ஏதேனும் ஒரு தகவல் தெரிவிப்போம் உபயோகமாக …
ஒன்றுபடுவோம் .. வெல்வோம்…..
மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை …சிதறி கிடக்கும் என் சொந்தங்களே அணி திரள்வீர் இன மானம் காக்க….
என்றும் அன்புடன் ….

உலக முத்தரையர் சங்கம்

முத்தரையர்கள் முன்னேற்றம் அடையாததற்கு காரணம் ?

3 பிப்., 2013

CHENNAI METRO RAIL LIMITED


CHENNAI METRO RAIL LIMITED
(A JOINT VENTURE OF GOVT. OF INDIA & GOVT. OF TAMILNADU)
Corporate Office “Harini Towers”, No,7, Conron Smith Road
Gopalapuram, Chennai - 600 086.
                   
                   ADVT. NO : CMRL/HR/01/2013
1. Vacancy Notification:
Chennai Metro Rail Limited (CMRL), a joint venture  of Govt. of India and Govt. of Tamil Nadu, is entrusted with
the  implementation of the rail based Mass Rapid Transit System for Chennai.
CMRL invites applications from Indian Nationals for the following  posts in CMRL:
Sl.
No
Name of Posts Post
Code
Scale of Pay
(Rs.)
No. of
Posts
Gen BC BC
Muslim
MBC
/ DC
SC ST
1. Station Controller/ Train
Operator  /Jr. Engineer
(Stations)
01 13500-25520 244 76 65 8 49 44 2
2. Jr. Engineer
(Mechanical/Electrical/
Electronics/Civil)
02 13500-25520 210 65 56 7 42 38 2
3. Technician
(Mechanical/Electrical/
Electronics/Civil/
Plumbing/
Blacksmith/Welding/
Information Technology)
03 8000-14140 265 82 70 9 53 48 3
Note:
i.  Distribution of posts for Post code No. 01 is as under:
      Station Controller           – 60
      Train Operator               -  87
      Jr. Engineer (Stations)   -  97
ii. Trade distribution for the posts. No: 2 & 3 are listed below.
iii. Reservations for SCs Includes 3 % reservation for SC Arunthathiyar.
iv. For all the above posts, knowledge of Tamil in all the three attributes i.e. Read, Speak and Write is
compulsory.  This will be subject to verification before selection.2. Required Qualifications, Age  and Experience:
a. Post Code 01 :  Station Controller(SC)/ Train Operator (TO)/Junior
Engineer(Stations)                                
Total Number of posts- 244
Post name No: of
posts
Qualifications Age
Station
Controller(SC)
60
First class (60 % of marks and above) three years Diploma or
equivalent in Mechanical, Electrical & Electronics
Engineering (EEE), Electronics & Communication
Engineering (ECE) from a Govt. recognized Institute or
Equivalent.
Age not
exceeding 28
years*
Train Operator (TO) 87
Junior
Engineer(Stations)
97
*
Age - Age relaxation available for SC/ST and MBC & DC and for Ex-Servicemen (Please see Relaxations and Mandatory documentation
required for claims of relaxation.
Jobs of Station Controller and Train Operator are inter-changeable in nature (subject to job rotation) as per the
requirement of CMRL.
Station  Controller: Shall ensure opening of stations at least 15 minutes before commencement of revenue
operation and that sufficient number of Ticket Offices are manned.  He shall be alert and also shall ensure that
security  staffs at the station are deployed properly and the cleanliness/housekeeping of the station is
satisfactory. He also shall see that J.E (Stations) report to duty at nominated time and place and that they
perform their duty promptly. He also shall ensure that escalators, lifts, indicators and announcement system are
working properly.  He shall take over signalling system from OCC in case of communication failure with OCC or
as per advice of OCC.  The detailed duties of SC’s shall be as per General Rules and as available in Station
Working Rules.
Train Operator: Shall report at the nominated place as per the link/roster or advice of Crew Controller, at least
half an hour before scheduled departure of the train from the place.  He shall be alert and shall be equipped with
full complements of equipment’s supplied to him.  He shall ensure that the rake for revenue service is properly
certified for the purpose by depot supervisor and that the cab other than the working cab has been closed and
locked properly before proceeding to working cab.  He also shall ensure availability of train log book in the rake.
He shall be responsible to run the train safely and report to Operation Control Centre in case of any unusual
happening without delay.  He shall maintain speed restrictions as per directions given to him.
Junior  Engineer (Stations): Shall be  responsible for interaction with commuters at Customer Care Centres
(CCC) and catering to their needs & problems, looking after the affairs of Metro Stations including operation
control centres in shift duty including night shift.
CMRL reserves the right to post selected candidates under this post code to any of above 3 posts.b. Post Code 02 :    Junior Engineer (Mechanical/Electrical/ Electronics/ Civil)
Total Number of posts- 210
Post name No: of
posts
Qualifications Age
Mechanical  45
First class (60 % of marks and above) three years Diploma in
relevant discipline (Mechanical, EEE, ECE & Civil) from a
Govt. recognized Institute
Age not
exceeding 28
years*
Electrical 120
Electronics 34
Civil 11
* For claiming relaxation on age /community -Supporting document(community certificate/Ex-Servicemen certificate) is to be
enclosed )
The job of  Junior  Engineers  includes daily supervision and  maintenance of various  equipment/utilities in the
relevant field -Traction /Electrical /Rolling Stock/Lifts &Escalators/Power
supply/SCADA/Signals/Telecom/Automatic  Daily  Fare Collection/HVAC/ Mechanical systems and
Handling/Operating Tower Wagon/Shunting and also  to daily  supervision and maintenance of  Viaduct
/Underground Tunnel/Civil, Building & Track Maintenance and construction works etc. in shift duty including
night shift.
Discipline/Trade wise Distribution of vacancies - JUNIOR ENGINEER (Maintenance) – (Post Code - 02
Discipline/Trade  No. of
Posts
Reservation of Posts
Gen BC  BC
(Muslim)
MBC/
DC
SC ST
Mechanical  45 13 12 2 9 8 1
Electrical (EEE) 120 37 32 4 24 22 1
Electronics (ECE) 34 11 9 1 7 6 -
Civil 11 4 3 - 2 2 -
Total 210 65 56 7 42 38 2c. Post Code 03 : Technician (Electrical/Mechanical/Electronics/Civil /Plumbing
/Blacksmith/Welding/ Information Technology)  
Total Number of Posts- 265
Minimum SSLC pass plus ITI in specific trade with minimum 55% marks from a government recognized Institute.
The  requirement of course duration for specific trade are as follows:-
Post name No: of
posts
Qualifications & course duration) Age
A. Mechanical Trades
i. Fitter
ii. Machinist
iii. Mechanic-Refrigeration and A/c
iv. Welder
v. Blacksmith
34 Two Years ITI in specific trade from
a Govt. Recognized Institute
Age not
exceeding 28
years*
08
Minimum One Year ITI in specific
trade from a Govt. Recognized
Institute
B. Electrical Trades
i. Electrician
ii. Equivalent Trade in Electrical
104 Two Years ITI in specific trade from
a Govt. Recognized Institute
C. Electronics Trades
    i. Electronic Mechanic
ii Equivalent Trade in Electronics
52
Two Years ITI in specific trade from
a Govt. Recognized Institute
D. Civil Trades
i. Surveyor
ii. Plumber
iii. Equivalent Trade in Civil
49
Two Years ITI in specific trade from
a Govt. Recognized Institute
Minimum One Year ITI in specific
trade from a Govt. Recognized
Institute
E. IT Trade
     i. Information Technology and
        Electronic System   Maintenance
     ii. Equivalent Trade
18
Two Years ITI in specific trade from
a Govt. Recognized Institute
* For claiming relaxation on age /community -Supporting document(community certificate/Ex-Servicemen certificate) is to be
enclosed )
The Job profile of a Technician pertains to direct repair, servicing maintenance as well as assisting maintenance
contractors in maintenance of  various Systems & processes, in connection with operation & maintenance of
Metro Trains, and also installation/ execution of various  systems like Lifts, Escalators, Track, Structure,
Traction/OHE, E&M, Signalling, Telecom/Automatic Fare Collection, Train Coaches, Store Keeping etc., in shift
duty including night shift. Discipline/Trade wise Distribution of vacancies – Technician (Post Code -03)
Discipline/Trade No. of
Posts
                        Reservation of Posts
Gen  BC  BC
(Muslim)
MBC/DC  SC  ST
Mechanical
(Fitter, Machinist, MechanicRefrigeration &A/c  or Equivalent
trade)
34 10 9 1 7 6 1
Electrical
(Electrician or Equivalent trade)
104 32 27 4 21 19 1
Electronics
(Electronic Mechanic or Equivalent
Trade)
52 16 14 2 10 9 1
Civil
(Surveyor or Equivalent Trade)
26 8 7 1 5 5 -
Plumber 23 7 6 1 5 4 -
Blacksmith or Foundry Man 04 1 1 - 1 1 -
Welder 04 1 1 - 1 1 -
Information Technology and
Electronic System Maintenance or
Equivalent Trade
18 7 5 - 3 3 -
Total 265 82 70 9 53 48 3
3. Selection process:
1. For the post of Station Controller/Train Operator/Jr. Engineer (Stations) (Post  Code-01),  the selection
methodology will comprise a four stage processes – Online Test, Psychometric Test, Proficiency in Tamil
followed by Medical examination in A1 category. For details about Medical Standards visit CMRL website.
2. For the post of Junior Engineers (Electrical/Electronics/Mechanical/Civil), (Post  Codes 02),  the selection
methodology will comprise three-stage process  – Online Test, Proficiency in Tamil  followed by Medical
examination in A1 category.  For details about Medical Standards visit CMRL website.
3. For the post of Technician (Post codes 03), the selection methodology will comprise three-stage process –
Online Test , Proficiency in Tamil  followed by Medical examination in B1 category.  For details about
Medical Standards visit CMRL website.
The selection process would judge different facets of knowledge (Aptitude & Subject Skills), comprehension,
aptitude, proficiency in Tamil and physical fitness. Candidates will have to pass through each stage successfully
(including Medical examination) for qualifying for the issue of appointment orders.4. Computer based test:
The Computer based test consists of multiple-choice objective type questions (40% General Aptitude and 60%
Subject knowledge). There will be no negative marking. The Paper shall be of two hours duration.
Successful candidates based on the Online Test shall be called for Psychometric Test (only for Post Code no -
01) at Chennai followed by Tamil proficiency Test and  Medical Examination. Certificate verification (with
reference to originals) will be undertaken prior to joining CMRL. Test will be conducted tentatively in March/April
2013.The same may be subjected to change. Candidates are requested to be in constant touch  with CMRL
website for any updates.
Instructions on how to answer online tests will be issued along with the hall ticket.  Demo online tests will be
made available on CMRL website before the online test.
5. Online Test Centres
The computer test centres will ordinarily be at Chennai. In case of necessity, the test will be conducted at select
centres across Tamil Nadu.
6. Medical Examination:
Expenses for the first time medical examination of the  candidate will be borne by CMRL. However, in case a
candidate seeks extension for joining, then the second time medical examination expenditure for the joining will
be borne by the candidate himself/herself. The standard for medical examination for above mentioned posts are
as follows :-
Sl.
No
Name of Posts Post Code Medical
Standard
1. Station Controller / Train Operator /Jr. Engineer
(Stations)
01 A1
2. Junior Engineer
(Mechanical/Electrical/Electronics/Civil)
02 A1
3. Technician (Mechanical/Electrical/Electronics/Civil/
Plumbing/                                        
Blacksmith/Welding/IT)
03 B1
Details of Medical Standards are also available with CMRL’s website: www.chennaimetrorail.gov.in under career
link.
Candidates, who fail in the prescribed medical test, will not be given any alternative employment and decision of
the CMRL is final on this issue.7. Character & Antecedents:
The success in the  online test does not confer any right to appointment unless   CMRL will conduct such an
inquiry, as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his/her character and
antecedents is found to be suitable in all respects for appointment to the service.
8. Surety Bond:
The candidates selected for all the posts will have to execute a surety bond of Rs. 1,00,000/- & Cost of training
(apprx.Rs.75,000/-) to serve CMRL for a minimum period of three years and also a three months prior notice,
will be required before seeking resignation from CMRL.
9. Training & Probation:
The selected candidates on appointment will be on Probation for a period of  two years (including period of
training), where they will undergo intensive training for prescribed duration. CMRL has the right to enhance or
reduce the training period at its discretion for any or all the trainees. During the probation period, the candidates
shall be required to pass various certification tests  conducted by CMRL Training Institute. The service of the
candidate during probation period can be terminated by CMRL, if the performance of candidate is found to be
unsatisfactory, in accordance with the terms & conditions of offer of appointment.
10. Pay & Emoluments:
The pay & emoluments for direct recruits shall be as per pay scales mentioned in para 1 of this notification under
the IDA (Industrial DA) as applicable from time to time and other benefits which include Perks like HRA, Other
allowances, Medical benefit, EPF, Gratuity, and Insurance etc. as per extant rules of HR Manual, CMRL.
11. Concessions & Relaxations:
 
 For SC/ST Candidates:
 For Post Code 01 and 02 - Only 50% and above marks in the prescribed qualification
 For Post code 03 - 45% and above marks in the prescribed qualification
 Age Relaxation:
 5 years and 2 years in age relaxation in respect of SC/ST and MBC/DNC  respectively  will be
considered.
 Ex- Servicemen:
 The upper age for Ex-Servicemen will be the length of service in armed forces plus 03 years and
reservation of posts is applicable for Ex-serviceman as per Government of Tamil Nadu guidelines.
 There are no reservations for physically handicapped candidates in this selection as all the above
mentioned posts are technical posts involving public safety. Intake for Physically handicapped in
identified  non-technical posts, wherever applicable to the extent admissible, will be processed
separately.12. Payment of application fee (including postage charges) (non-refundable):
a. General  & Others (including Ex-servicemen) candidates are required to pay a Non-refundable fee of
Rs.500/- and SC/ST candidates are required to pay a non-refundable fee of Rs.100/- (for processing &
postage charge) in the form of Demand Draft drawn in favour of Chennai Metro Rail Limited, Chennai
payable at Chennai. The application number, candidate’s name, address and mobile number are to be
indicated at the backside of the D.D.
b. Fee once paid will not be refunded under any circumstances. Candidates are therefore requested to
verify their eligibility, time limit before paying the application fee.
c. Application form forwarded without Demand Draft will be summarily rejected.
13. General Instructions:
a. Candidates with  B.E./B.Tech or any other higher qualifications  are not eligible for  the  above
mentioned posts .  Candidates with such higher qualification should keep in their mind that their
candidature will summarily be cancelled at any time of recruitment or even after appointment in CMRL, if
they are found to have suppressed the information of having possessed B.E./B.Tech at the time of filling
up the vacancy.
b. Candidates with Degree/Diploma are not eligible to apply for post code 03 (Technician).      
c. All vacancies are provisional and subject to increase / decrease.
d. The list of candidates to appear for online test / Psychometric Test and firm dates of online examination,
result of  online  examination and all recruitment related information shall be published only on Web
http://www.chennaimetrorail.gov.in/ and candidates should regularly browse the CMRL website for any
updates regarding recruitment notification.
e. Other things being equal (marks in test), preference will be  given to candidates who have undergone
apprenticeship training under Apprenticeship Scheme of State or Central Government.
f. Age and Qualification stipulated above should be as on 01-01-2013. The candidates are advised to
ensure while applying that they fulfil the eligibility criteria and other requirements mentioned and that the
particulars furnished by them are correct in all respects. In case it is detected at any stage of recruitment
process that the candidate does not  fulfil the eligibility criteria  and / or does not comply with other
requirements of this advertisement and / or he / she has furnished any incorrect or false information or
has suppressed any material fact, his / her candidature is liable to be rejected. If any of the above short
coming(s) is / are detected even after appointment of his / her services will be terminated without any
notice. The definition of Ex-Servicemen as defined by Government norms will be followed.
g. Minimum age to apply for the mentioned posts is 18 years as on date of 01.01.2013.
h. All posts are on regular basis and confirmation will be based on performance on completion of two yearprobation period.
i. Merely meeting the above qualifications shall not entitle a candidate to be    called for selection process.
Only short-listed candidates will be notified. CMRL reserves the right to shortlist the candidates.
j. No TA/DA will be paid by CMRL to the candidates for attending the Online Test.
k. Candidates attempting to influence or interfere with the selection process will be rejected summarily and
be declared disqualified for future CMRL recruitments.
l. Reservation of posts for General, BC, BC Muslims, MBC/DC, SC & ST will be as per the policy of the
Government of Tamil Nadu.
m. The job profile for the above posts as mentioned above are only indicative and not exhaustive.
n. Candidates employed in Govt. Dept./ PSU/ Autonomous Body must produce  a proper relieving order
from the  present employer at the time of joining.
o. Tests for all the above posts may be conducted on the same date.
p. Admission for  online test  will be purely provisional subject to satisfying prescribed CMRL eligibility
standards.
q. CMRL reserves the right to reject the  candidature of any applicant at any stage in the process of
recruitment if any irregularity/discrepancy is noticed in the application.
r. Wherever CGPA/OGPA or Letter Grade is awarded in the Diploma/ITI examination, its equivalent
percentage of marks and class/division must be indicated in the application form as per the norms
adopted by the University/Institute.
Checklist
1. Completed Application form( including recent colour photograph and signature uploaded)
2. Original Demand draft issued by any nationalized bank (Mandatory) (On the back side of Original
Demand Draft please write your Unique Online Application Number, name of candidate and mobile no)
3. Self-attested copies of Certificates and community certificate (If Applicable)
4. Self-attested copies of Ex- Serviceman ID or Pension ID certificate (If Applicable)
5. Documentary proof for date of Birth(Eg: copy of Xth or XIIth certificate  bearing D.O.B)
6. Please ensure that a recent colour passport sized photograph is pasted next to the scanned image
printed.
7. Please sign across the affixed photograph8. Please ensure that you affix your thumb impression in the space provided
Please ensure that you have additional colour photographs for use on the day of the exam and for the
later selection process.
IMPORTANT:
 Please fill the application with utmost care after careful reading the document "How to Apply"
 TAKE CARE TO UPLOAD THE RIGHT DOCUMENTS FOR YOUR PHOTOGRAPH & SIGNATURE.
Only a latest photograph of the applicant should be uploaded
 IF YOU UPLOAD WRONG DOCUMENTS OR WRONGLY UPLOAD DOCUMENTS IN WRONG
PLACE; Eg: Photo instead of signature or vice versa THEN YOU WILL HAVE TO RE-APPLY.
 PLEASE PRESERVE THIS CMRL ID AND PASSWORD AS YOU WILL REQUIRE THESES TO
DOWNLOAD YOUR HALLTICKET/ADMIT CARD.
 The CMRL ID and Password will be sent only to the email / and or the mobile number reflecting
on your Communication Address.
N.B.: Candidates should refer to advertisement given in the Employment News or on CMRL’s website
only for the purpose of applying for the jobs. CMRL has not authorized any other agency/vendor to
publish the instant ad and application form. In case of any discrepancy in advertisements published in
various newspapers/Employment News etc, the contents as put on CMRL’s website i.e.
www.chennaimetrorail.gov.in, will prevail.
14.Schedule of Advertisement:
ON-LINE REGISTRATION WILL START
( www.chennaimetrorail.gov.in), career Link
From 19.01.2013
LAST DATE FOR REGISTRATION OF ON-LINE
APPLICATIONS :
16-02-2013 at 23.59
hrs.
LAST DATE FOR RECEIPT OF PRINTED
APPLICATION FORM WITH REQUISITE
DOCUMENTS/PHOTO BY ORDINARY POST to
Manager (HR), Chennai Metro Rail Limited
“Harini Towers”, No.7, Conron Smith Road,
Gopalapuram, Chennai 600 086.
20-02-2013
Date of Examination March/April, 2013
(Tentative)
N. B. First, Candidates have to apply online, and then send the hard copy of the
already submitted application through online, with ink signature on photograph,
thumb impression, declaration, etc. by post / courier, to reach CMRL by 20-02-2013.
கருத்துரையிடுக